Strona główna Plan zajęć Podręczniki Sukcesy Pracownicy Projekty unijne Pamiętamy


wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 1 2 3
4 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
31
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 7
8 9 11 12 13 14
21
28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
4 5 6 7 8
9 10 12 13 14 15
16 17 21 22
24 25 26 27 28 29
- - - - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 5 6
12 13
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -


Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej Nr 2

§ 1

Regulamin dotyczy rekrutacji absolwentów szkół średnich na semestr pierwszy w Szkole Policealnej Nr 2 w zawodach nierobotniczych:

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

- technik budowy dróg;

- technik geodeta;§ 2

1. W Zespole Szkół Budowlanych działa punkt informacyjny, czynny codziennie w godzinach od 800 do 1500 (pokój nr 27, telefon kontaktowy 76 724 53 00), w którym są przyjmowane dokumenty związane z procesem rekrutacji oraz udziela się informacji dotyczących kształcenia zawodowego.

 

2. Kandydat składa podanie do szkoły od 1 czerwca 2018 r r. do 26 czerwca 2018 r.

 

3. W terminie od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. dołącza następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej;
- kserokopię dowodu osobistego;§ 3

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 13 lipca 2018 r.

 

2. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu nie później niż do 17 lipca 2018 r.

 

3. Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, o ile nie został on złożony w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie później niż 19 lipca 2018 r.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 lipca 2018 r.

 

5. W przypadku posiadania wolnych miejsc w poszczególnych kierunkach kształcenia szkoła prowadzi nabór uzupełniający na zasadach identycznych jak w przypadku pierwszego naboru.

 

6. Składanie dokumentów, przez kandydatów, w naborze uzupełniającym – do 24 lipca 2018 r.

 

7. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 10 sierpnia 2018 r.

 

8. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu 22 sierpnia 2018 r.

 

9. Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, o ile nie został on złożony w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie później niż 17 sierpnia 2018 r.

 

10. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 21 sierpnia 2018 r.

 

Regulamin opracowano na podstawie:

  • Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
  • Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz.703);
  • Zarządzenia Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkól podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkól ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
  • Statutu Zespołu Szkół Budowlanych;

§ 4

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc pod uwagę brane są łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.